#11 Growing a Small Vegetable Garden on my Balcony (8sqm)My rental apartment has only a quite small balcony which is usually empty and scorching hot when summer comes. But not this year. I have embarked on the journey to turn my balcony into a green haven. After a few months I realized that to nurture a garden is to feed not just the body, but the soul.

My 8sqm balcony Garden / Khu vườn 8 mét vuông của mình:
https://www.her86m2.com/green-living/8sqm-balcony-garden

Essential Tips for Starting a Balcony Vegetable Garden / Tips để bắt đầu một khu vườn rau trên ban công
https://www.her86m2.com/green-living/essential-tips-for-starting-a-balcony-vegetable-garden

Nhà mình chỉ có một góc ban công be bé khoảng tám mét vuông vốn nóng rực và trống trải mỗi mùa hè, nhưng năm nay mình đã quyết tâm cải tạo nó thành một khu vườn xanh mướt. Sau mấy tháng làm vườn, mình nhận ra rằng trồng rau củ không chỉ nuôi cái bụng – nó chăm sóc cho cả tâm hồn mình nữa.

==========
GARDENING TOOLS / ĐỒ NGHỀ LÀM VƯỜN

Sách làm vườn / Book to Balcon Gardening: https://amzn.to/2QoTmUR
Nhà kính / Mini Greenhouse: https://www.ebay.de/itm/372659505542
Thùng Bokashi / Bokashi Composting: https://geni.us/bokashi
Đất trồng cây / Soil: https://geni.us/vegsoil
Đất gieo hạt / Potting Soil: https://amzn.to/2Epnlcb
Rơm / Straw: https://amzn.to/3hqVtmA

For those who can’t do Bokashi Composting:
Phân từ Móng, sừng động vật/ Horn Shavings: https://amzn.to/3gekgJr
Phân bón từ phân gà / Chicken Manure / : https://amzn.to/31eTpZC
Phân bón lỏng đóng chai / Fertilizer: https://amzn.to/32bEaj8
Kiềm / Calcium: https://amzn.to/3aEEz1w

==========
SUPPORT ME SO I CAN CREATE MORE QUALITY CONTENT / ỦNG HỘ MÌNH LÀM TIẾP NHỮNG NỘI DUNG NHƯ NÀY:
https://paypal.me/ThuThuyDao
https://www.patreon.com/her86m2

PHOTO EDITING PRESETS FOR LIGHTROOM / PRESETS CHỈNH ẢNH:
https://www.her86m2.com/store

BUYING PRINTS / MUA ẢNH IN MÌNH CHỤP:
https://www.her86m2.com/print-shop

STAY CONNECTED / KẾT NỐI VỚI MÌNH:
Website: https://www.her86m2.com
Facebook: https://www.facebook.com/th.thuydao
Instagram: https://www.instagram.com/thuydao__/

Sign up on airbnb using this link and get $40 off on your first booking!
https://www.airbnb.de/c/thuyd1712

MUSIC BOUGHT THROUGH ARTLIST & MUSICBED.
https://artlist.io/Thuy-32011

==========
DIY GEARS:

Drill Set: https://geni.us/86drill
Hammer Drill: https://geni.us/86hammer
Screwdriver: https://geni.us/86screw
Jigsaw: https://geni.us/86jigsaw
Sander: https://geni.us/86sander
Workstation: https://geni.us/86sjobergs
Chisel: https://geni.us/86chisel
Mallet: https://geni.us/86mallet
Smoothing Plane: https://geni.us/86plane
Handsaw: https://geni.us/86handsaw
Combination Square: https://geni.us/86square

==========
CAMERA GEARS / ĐỒ MÁY ẢNH:
https://www.her86m2.com/my-stuff

==========
TIMESTAMP:

0:00 Intro / Tuyết Tan
0:54 Planning & Cleaning / Dọn Dẹp Ban Công
1:39 Raised Beds / Vườn Nâng
3:05 Soil Preparation / Chuẩn bị Đất
4:21 Germinating / Gieo Hạt
5:48 Planting / Trồng Cây
6:31 Cultivating / Chăm Sóc
8:11 June / Tháng Sáu
8:41 Making Trellis / Làm Giàn Đỡ
9:46 Harvesting / Thu Hoạch

#balconygarden #urbangardening #permaculture

A big thank you from bottom of my heart to the beloved people who help translate/correct the subtitles:
Lari (Russian)
Aya (Japanese)
Katja (German)
Hyelin (Korean)
Love you all!

View Source

Carts

Accessories

Flower Seeds

Composting

How To Design A Front Yard Foundation Planting
Georgia’s Farming and Gardening Sector: Top 10 Easiest Veggies to Grow [Infographic]
6 Best Weed Killer for Lawn Reviews 2019 | Top Liquid and Spray Options
what weed is it? putting names to pesky plants
How To Make Compost At Home (WITH FULL UPDATES)
No Preview
learn English through story level 3 Francis
10 Easiest Vegetables To Grow From Seed [Beginner Gardening]
Best Romantic Love Songs 2023
Kitchen Vegetable Gardens Grown in Hanging Baskets : Garden Space
Cheap Vegetable Garden Prep for New Gardeners in 3 Easy
Vegetable Garden Tour And Update On Raised Bed Garden, Garden
Allotments for beginners
How to Draw Simple Scenery for Beginners
How to Keep Critters Out of Flower Pots : Garden
FLOWER ARRANGING for Beginners // How To Design a Beautiful
Types of flowers|Tips and Tricks on how to grow flowering
35 Useful Gardening Hacks || Easy Ways to Grow And
Home Gardening Quick Tip-7
DWC Hydroponic Cannabis Grow Ep 4
Semi Hydroponics
How To Make Compost At Home (WITH FULL UPDATES)
No Preview
learn English through story level 3 Francis
10 Easiest Vegetables To Grow From Seed [Beginner Gardening]
Best Romantic Love Songs 2023